การวางแผนทำผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะ  (ว17/2552)

 
  ตารางแสดงผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ด้านของแต่ละวิทยฐานะ  
  การประเมินผลงานด้านที่ 3 (ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 60 % , ผลงานทางวิชาการ 40 % )  
  ตัวอย่างการวางแผนการทำวิทยะฐานะ และ  ขั้นตอนการทำรูปเล่ม 5 บท  
  ตัวอย่างตารางแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ