ตารางแสดงผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ด้านของแต่ละวิทยฐานะ
รายการประเมินแต่ละด้าน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสินแต่ละวิทยฐานะ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านที่ 1  วินัย  คุณธรรม 100 65% 70% 75% 80%
ด้านที่ 2  ความรู้ความสามารถ 100 65% 70% 75% 80%
ด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงาน 100        
 - ผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 60 65% 65% 70% 75%
 - ผลงานทางวิชาการ 40  -  65% 70% 75%
เฉลี่ย 100 65% 70% 75% 80%
ด้านที่ 1   ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ( 70% )
          ( เขียนรายงานเอกสารรูปเล่ม  ก.ค.ศ.2  จำนวน  4  ชุด  ส่งเขตฯ )
     ส่วนที่ 1  ประวัติการรับราชการ  (ก.พ.7)
     ส่วนที่ 2  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา
     ส่วนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2   ด้านความรู้ความสามารถ  ( 70% )
        ( พิจารณางานในหน้าที่ตนเอง )
     ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พิจารณาจากหลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้            
สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
     ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขา หรือ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
สรุป  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
       คำขอเลื่อนวิทยฐานะ  ก.ค.ศ.1/1
ด้านที่ 1  (70%)
    1)  แฟ้มพัฒนาครู
    2)  แบบ ก.ค.ศ.2
ด้านที่ 2  (70%)
    1)  แผนจัดการเรียนรู้
    2)  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
    3)  แฟ้มพัฒนาตนเอง
ด้านที่ 3  (70%)
    1)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    2)  ผลงานทางวิชาการ