การประเมินผลงานด้านที่ 3  ( ผลงานทางวิชาการ  40 % )
รายการประเมิน คะแนนประเมิน ผ่านเกณฑ์
    65%
การประเมินผลงานด้านวิชาการ ( 40 ) 26
1)  ด้านคุณภาพ (20)
   -  ความถูกต้อง 7
   -  ความสมบูรณ์ 6
   -  ความคิดริเริ่ม 4
   -  จัดรูปเล่ม / พิมพ์ 3
2)  ด้านประโยชน์ (20)
   -  ต่อนักเรียน / ครู / โรงเรียน / ชุมชน 10
   -  ต่อความก้าวหน้าวิชาการ/การเผยแพร่ 10
การประเมินผลงานด้านที่ 3  ( ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  60 % )
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ตามแบบ ก.ค.ศ.3 หรือ ก.ค.ศ. 3/1   โดยเขียนความเรียงหรือตาราง +เอกสารหลักฐาน
1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ( 30% )
หัวข้อ จุดเน้นการรายงาน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ปีปัจจุบัน 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อน - หลังเรียน (Average T score) 
  2) อธิบายเชิงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
1.2  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีก่อน - ปีปัจจุบัน (Average T score) 
  2) อธิบายเชิงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
1.3  ผลการทดสอบระดับ เขต/ประเทศ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีก่อน - ปีปัจจุบัน (Average T score) 
  2) อธิบายเชิงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
2.   ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ   ( 20% )
หัวข้อ จุดเน้นการรายงาน
2.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 1) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ( ตาราง/ร้อยละ )
2.2 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2) การพัฒนาร่างกาย-สติปํญหา-อารมณ์-สังคม ( ตาราง/ร้อยละ )
2.3  แนะแนว 3) อธิบายเชิงวิเคราะห์ ( ตาราง/ร้อยละ )
3.   ภาระงานหรือสภาพงานที่บ่งบอกว่าทำงานหนัก เสียสละ  บ่งบอกการมีศักยภาพ   ( 10% )
หัวข้อ จุดเน้นการรายงาน
3.1  งานวิชาการด้านอื่น ๆ 1) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ( ตาราง/ร้อยละ )
3.2  งานพิเศษต่าง ๆ