ตัวอย่างการวางแผนการทำวิทยะฐานะ
1 เลือกหัวข้อ          …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
วันที่ปฏิบัติ
2 สร้างเครื่องมือ 2.1  วิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ แล้วสร้างแบบประเมิน แบบทดสอบ 30 ข้อ 1 ก.ย. …….
  2.2  ออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการร่วมด้วย  เขียนแผนการเรียนรู้ 16 ก.ย. …….
    2.3  วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม 1 ต.ค. …….
3 ทำหนังสือ 3.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล   เพื่อตรวจสอบ  แบบทดสอบ 30 ข้อ  ( 3 หรือ 5 ท่าน ) 30 ต.ค. …….
  3.1.1     
  3.1.2     
  3.1.3     
  3.1.4     
  3.1.5     
  3.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  เพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้    ( 3 หรือ 5 ท่าน ) 30 ต.ค. …….
  3.2.1    
  3.2.2     
  3.2.3     
  3.2.4     
  3.2.5     
  3.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  เพื่อตรวจสื่อบทเรียนวีดิทัศน์บนเครื่อข่าย  ( 3 หรือ 5 ท่าน ) 30 ต.ค. …….
  3.3.1    
  3.3.4     
  3.3.2     
  3.3.3     
    3.3.5     
4 วิเคราะห์เครื่องมือ ผ่าน  เตรียมทำการทดลอง 20 พ.ย. …….
    ไม่ผ่าน  ปรับปรุงแก้ไข  เตรียมทำการทดลอง  
5 ทดลองกลุ่มย่อย try-out  1-1 27 พ.ย. …….
    try-out  กลุ่มย่อย  
6 ทำการทดลอง วิเคราะห์ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 20 ธ.ค. …….
    ทดลอง 15 ชั่วโมง  
7 วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการทดลองวิเคราะห์ข้อมูล 1 ก.พ. …….
    หาค่า  ประสิทธิภาพสื่อ ดัชนีประสิทธิผล ทดสอบสมมุติฐาน  
8 อภิปรายผล อภิปรายผลการทดทอง 10 ก.พ. …….
    เขียนบรรณานุกรม  
9 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนต่าง ๆ 10 มี.ค. …….
    เว็บไซต์  
ขั้นตอนการทำรูปเล่ม  5  บท  ( 40%)
1 เลือกหัวข้อ 1 ส.ค. …….
2 ศึกษาค้นคว้า 16 ส.ค. …….
3 เขียน บทที่ 1 - 3 พร้อมสร้างเครืองมือ 1 ก.ย. …….
    3.1  วิเคราะห์เครื่องมือ  
    3.2  try - out  
    3.3  ทดลอง  
4 เขียนบทที่ 4   1 ก.พ. …….
5 เขียนบทที่ 5   10 ก.พ. …….
6 บรรณานุกรม   20 ก.พ. …….
7 ตรวจรูปเล่ม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจรูปเล่ม 25 ก.พ. …….
8 แก้ไขข้อเสนอะ ปรับปรุงตรวจสอบก่อนเสนอส่ง 5 มี.ค. …….
9 ส่งด้านที่ 3   25 มี.ค. …….