กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
E-mail : woot2008@live.com ผู้ดูแลระบบ
http://kruwoot.khukhan.ac.th